Liên hệ

Hotel Continental Saigon

132-134 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(84.28) 3825 7679 – (84.28) 3829 9201
Ext: 8012 , 8050 , 8079
(84.28) 38 290 936
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gửi Email liên hệ đến HOTEL CONTINENTAL SAIGON

Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.