Từ 10:00 – 17:00 giá vé 400.000đ/ suất (60 phút)
Từ 17:00 – 23:00 giá vé 450.000đ/ suất (60 phút)